Disclaimer www.premio-tvg.nl

Disclaimer voor www.premio-tvg.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.premio-tvg.nl,
zoals deze beschikbaar is gesteld door TVG Bandenservice. In deze
disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze
informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt
of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TVG Bandenservice is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere
materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij TVG Bandenservice.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar
een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde
prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer
dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met TVG Bandenservice te mogen claimen of te
veronderstellen.

TVG Bandenservice streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze
website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden
zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij
behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
TVG Bandenservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige
informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente
versie van de disclaimer van www.premio-tvg.nl op deze pagina.

afspraak-afbeelding

Boek nu zelf een afspraak in!